Друк

Положення про ОСС ДДКБМТА

Автор: Адміністратор. Posted in Документи для оприлюднення

1. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури   (далі – Коледж) – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні коледжем.

1.2. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування коледжу, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

 

1.3. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів коледжу незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.4. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу. Усі студенти, які навчаються в коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

1.5. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

-       добровільності, колегіальності, відкритості;

-       виборності та звітності органів студентського самоврядування;

-       рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні;

-       незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, в тому числі, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про громадські об’єднання», нормативною базою коледжу, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.7. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, відділення, коледжу, а також блоку, поверху гуртожитку, гуртожитку.

2. Органи студентського самоврядування коледжу

2.1. В коледжі діють такі органи студентського самоврядування: Рада студентського самоврядування коледжу, Студентські ради відділень, Студентська рада гуртожитку. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є: на рівні відділення – академічна група; на рівні гуртожитку – кімната.

2.2. Директор коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів, тощо), про що укладається відповідна угода.

2.3. Адміністрація коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування. Діяльність здійснюється на засадах партнерства та співпраці з адміністрацією.

3. Функції, права та обов’язки органів студентського самоврядування коледжу

3.1. Функції та права органів студентського самоврядування:

-       беруть участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та статутом Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури;

-       беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, пошуково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

-       беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

-       захищають права та інтереси студентів, які навчаються у коледжі;

-       вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази коледжу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

-       беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та викладачами;

-       беруть участь у вирішенні спірних питань, пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів;

-       організовують процес обрання виборних представників з числа студентів, які навчаються в коледжі, до органів громадського самоврядування коледжу;

-       організовують процес обрання виборних представників з числа студентів, які навчаються в коледжі, до педагогічної ради коледжу, відділення;

-       вносять пропозиції щодо залучення коштів коледжу для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування;

-       беруть участь у розробці документів, що регламентують питання, пов’язані із діяльністю студентського самоврядування;

-       одержують від адміністрації коледжу об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи;

-       складають та затверджують річний кошторис (бюджет) витрат студентського самоврядування в межах затвердженого кошторису коледжу;

-       затверджують процедуру використання майна та коштів студентського самоврядування;

-       затверджують процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

-       вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм;

-       мають право оголошувати акції протесту;

-       беруть участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу стипендіального фонду та фонду соціальної допомоги студентам;

-       виконують інші функції, передбачені Законами України та цим Положенням.

3.2. Обов’язки органів студентського самоврядування:

-       інформують студентів з усіх питань життя коледжу, що їх стосуються;

-       звітують перед студентами коледжу про виконану роботу;

-       проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу коледжу;

-       проводять організаційні, просвітницькі, пошуково-дослідницькі, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

-       аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності коледжу і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.

3.3. За погодженням з органами студентського самоврядування в коледжі приймаються рішення про:

-       відрахування студентів з коледжу, та їх поновлення на навчання;

-       переведення осіб, які навчаються в коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

-       переведення осіб, які навчаються в коледжі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

-       призначення заступника директора з виховної роботи;

-       поселення осіб, які навчаються в коледжі, у гуртожиток і виселення з гуртожитку;

-       затвердження правил внутрішнього розпорядку коледжу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

-       діяльність гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в коледжі;

-       використання вільних кімнат в гуртожитку для поселення сторонніх осіб;

-         поселення в студентський гуртожиток працівників коледжу.

 

 

4. Організаційна структура органів студентського самоврядування

4.1. Вищим органом студентського самоврядування Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури є Конференція студентів (далі Конференція). На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

4.2. Конференція студентів коледжу:

-       ухвалює положення про студентське самоврядування коледжу, вносить зміни та доповнення до нього, визначає структуру та повноваження органів студентського самоврядування;

-       заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;

-       затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування;

-       затверджує процедуру підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

-       обирає представників з числа студентів, які мають право обирати директора Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури;

-       затверджує річний кошторис (бюджет) студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

-       обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування;

-       затверджує порядок проведення прямого таємного голосування органів студентського самоврядування на підставі доповіді виборчої комісії студентського самоврядування коледжу;

-       обирає Раду студентського самоврядування коледжу;

4.3. Делегатів на Конференцію студентів коледжу обирають на загальних зборах студентів відділень, за нормою представництва, яку визначає Рада студентського самоврядування коледжу.

4.4. Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів відділень.

4.5. Загальна кількість делегатів має бути не менше 10% від кількості студентів коледжу.

4.6. До складу делегатів Конференції студентів коледжу за посадами входять члени Ради студентського самоврядування коледжу.

4.7. Конференцію студентів коледжу скликає Рада студентського самоврядування коледжу за власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості студентів коледжу.

4.8. Конференцію студентів коледжу проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

4.9. Про дату, час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати проведення Конференції.

4.10. Конференція є правомочною за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

4.11. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого відкритого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

4.12. Рішення Конференції щодо обрання представників з числа студентів, які мають право обирати директора Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури приймаються шляхом таємного голосування більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

4.13. Відкриває Конференцію голова Ради студентського самоврядування коледжу. Конференція студентів коледжу обирає головуючого, секретаря та робочі органи Конференції.

4.14. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

4.15. Рішення Конференції студентів коледжу є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування коледжу.

4.16. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування коледжу є Рада студентського самоврядування коледжу.

4.17. Рада студентського самоврядування коледжу:

-       організовує діяльність студентського самоврядування коледжу;

-       визначає позицію студентського самоврядування в коледжі з актуальних питань студентського життя;

-       представляє студентське самоврядування коледжу в органах управління коледжем, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях з питань, що відноситься до їх компетенції;

-       приймає рішення в межах своїх повноважень;

-       скликає Конференцію студентів коледжу;

-       обирає голову, секретаря Ради студентського самоврядування коледжу, першого заступника голови, заступників голови (заступник по зв’язках з громадськістю; заступник з внутрішньої роботи; заступник з організації культурно-масових заходів; заступник з просвітництва та пошуково-дослідницької діяльності; заступник з популяризації фізкультури та спорту; заступник з підтримки благодійництва) та керівників секторів;

-       вирішує питання участі в місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднаннях, спілках та союзах та укладає з ними відповідні угоди;

-       затверджує склад виборчої комісії студентського самоврядування коледжу.

4.18. За рішенням Ради студентського самоврядування коледжу реєструється громадська організація відповідно до чинного законодавства.

4.19. До складу Ради студентського самоврядування коледжу входять: голова Ради студентського самоврядування коледжу, голови студентських рад відділень, голова студентської ради гуртожитку, секретар, перший заступник, заступники голови Ради студентського самоврядування коледжу.

4.19.1 В обов’язки заступника по зв’язках з громадськістю входить:

-       налагодження і підтримка зв’язків з іншими ВНЗ (незалежно від форми власності), молодіжними, студентськими та іншими об’єднаннями громадян;

-       поширення інформації про різні конференції, спортивні змагання, культурні заходи, домовленість про участь в них студентів коледжу;

-       забезпечення висвітлення інформації про заходи в ЗМІ, офіційному сайті коледжу, групах Ради студентського самоврядування коледжу в соціальних мережах.

4.19.2 В обов’язки заступника з внутрішньої роботи входить:

-       ведення документації;

-       вирішення і координація організаційних питань;

-       організація конференції студентів коледжу та відділень;

-       прийняття звернень від студентів, реєстрація і передача їх компетентним особам зі складу Ради студентського самоврядування коледжу.

4.19.3 В обов’язки заступника з організації культурно-масових заходів входить:

-       проведення заходів з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;

-       приймати участь у організації заходів культурно-масового характеру;

-       співпраця з іншими громадськими молодіжними організаціями та об’єднаннями країни у сфері культурно-масової роботи;

-       організація подорожей та екскурсій;

-       співпраця з завідувачами відділень у напрямку організації Днів відділень та інших культурно-масових заходів.

-       організація роботи зі спонсорами, проведення рекламних кампаній.

4.19.4 В обов’язки заступника з просвітництва та пошуково-дослідницької діяльності входить:

-       підтримка контактів із студентами та заступником директора з навчальної роботи з метою вдосконалення навчального процесу;

-       забезпечення вирішення на рівні керівництва коледжем питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;

-       внесення пропозицій до навчальної частини щодо вдосконалення розкладу занять;

-       спільно з навчальною частиною здійснення контролю за відвідуванням занять студентами та викладачами коледжу та дотриманням ними навчальної дисципліни;

-       внесення своїх пропозицій до керівництва коледжу щодо зміни навчальних програм та підвищення ефективності навчального процесу.

-       забезпечення постійної співпраці із студентами та викладачами, які займаються пошуково-дослідницькою діяльністю;

-       організація роботи пошуково-дослідницьких гуртків,  товариств;

-       організація семінарів, тренінгів, публічних зустрічей з відомими людьми;

-       організація конференцій, круглих столів та інших заходів;

-       проведення заходів щодо заохочення студентів до участі у студентських пошуково-дослідницьких гуртках і конференціях як у самому коледжі, так і за його межами;

-       співпраця із науковими товариствами та студентами, що займаються дослідницькою діяльністю у інших вищих навчальних закладах;

-       внесення своїх пропозицій до керівництва коледжу щодо нагородження студентів, які зайняли високі місця на обласних, Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та показали високі результати у науково-дослідницькій роботі.

4.19.5 В обов’язки заступника з популяризації фізкультури та спорту входить:

-       організація спортивних змагань та залучення студентів коледжу до участі в них;

-       пропаганда здорового способу життя та боротьба з тютюнопалінням;

-       співпраця зі спортивним клубом ім. М.Столярова та внесення своїх пропозиції щодо покращення ефективності його роботи.

4.19.6 В обов’язки заступника з підтримки благодійництва входить:

-       організація благодійних акцій, заходів, зустрічей;

-       залучення студентства до участі у благодійних акціях;

-       співпраця з волонтерськими організаціями та рухами.

4.20. Члени Ради студентського самоврядування коледжу зобов’язані відвідувати засідання ради.

4.21. Засідання Ради студентського самоврядування коледжу відбуваються не рідше двох разів на місяць. Позачергові засідання скликає голова Ради студентського самоврядування коледжу за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Ради студентського самоврядування коледжу.

4.22. Засідання Ради студентського самоврядування коледжу є правомочним за наявності не менше 2/3 членів Ради студентського самоврядування коледжу.

4.23. Рішення Ради студентського самоврядування коледжу приймають шляхом прямого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх членів Ради студентського самоврядування коледжу.

4.24. Рішення Ради студентського самоврядування коледжу підписує голова та секретар Ради студентського самоврядування коледжу.

4.25. Рішення Ради студентського самоврядування коледжу є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування коледжу.

4.26. Голова Ради студентського самоврядування коледжу:

-       організовує свою діяльність та діяльність органів студентського самоврядування з дотриманням чинного законодавства України, нормативно-правової бази коледжу та цього Положення;

-       організовує та контролює виконання рішення Конференції студентів коледжу;

-       організовує та контролює виконання рішень Ради студентського самоврядування коледжу;

-       щорічно звітує про результати діяльності Ради студентського самоврядування коледжу перед Конференцією студентів коледжу;

-       здійснює керівництво органами студентського самоврядування;

-       розподіляє обов’язки між заступниками голови Ради студентського самоврядування коледжу;

-       головує на засіданнях Ради студентського самоврядування коледжу;

-       здійснює представницькі функції та підписує від імені Ради студентського самоврядування коледжу угоди та документи;

-       може делегувати окремі повноваження членам Ради студентського самоврядування коледжу;

-       до початку кожного навчального року складає план роботи Ради студентського самоврядування коледжу на рік, який затверджується на засіданні Ради студентського самоврядування коледжу та погоджується з заступником директора з виховної роботи.

4.27. Розпорядження голови Ради студентського самоврядування коледжу є обов’язковими для виконання членами органів студентського самоврядування коледжу.

4.28. Голова Ради студентського самоврядування коледжу обирається шляхом прямого таємного голосування студентів терміном на один рік і не більше ніж на дві каденції.

4.29. Вибори Голови Ради студентського самоврядування коледжу проводяться восени, після проведення Конференції студентів коледжу.

4.30. Реєстрація кандидатів на посаду голови Ради студентського самоврядування коледжу здійснюється виборчою комісією студентського самоврядування коледжу.

4.31. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Ради студентського самоврядування коледжу є особиста заява кандидата на ім’я голови виборчої комісії.

4.32. Голова Ради студентського самоврядування коледжу виконує свої обов’язки до вступу на посаду новообраного голови Ради студентського самоврядування коледжу. Його повноваження припиняються достроково у випадках:

-       подання особистої заяви;

-       відрахування із числа студентів коледжу;

-       усунення з посади у порядку, передбаченому даним Положенням.

4.33. У разі дострокового припинення повноважень голови Ради студентського самоврядування коледжу виконання його обов’язків покладається на першого заступника.

4.34. Голова Ради студентського самоврядування коледжу здійснює контроль за наявністю необхідної документації з питань діяльності Ради студентського самоврядування коледжу та її збереження.

4.35. Документація про діяльність студентських рад відділень, гуртожитків та коледжу зберігається у кабінеті Ради студентського самоврядування коледжу.

4.36. Обов’язки старости академічної групи:

-       своєчасно інформувати студентів про розпорядження директора, завідувача відділення, викладачів, які ведуть заняття, стосовно організації навчального процесу та інших офіційних заходів;

-       брати участь у плануванні, організації та проведенні заходів, пов’язаних з освітнім процесом академічної групи;

-       готувати та проводити збори студентів академічної групи, на яких обговорюються стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу;

-       щоденно вести в журналі групи облік відвідування занять студентами;

-       стежити за станом дисципліни та поведінки в групі, за збереженням навчального обладнання та інвентарю в аудиторіях, лабораторіях, навчальних корпусах;

-       проводити індивідуальну роботу зі студентами групи стосовно виконання вимог навчального плану, правил внутрішнього розпорядку;

-       забезпечувати участь студентів групи у заходах, які проводяться на відділенні та в коледжі із залученням студентів академічної групи;

-       оперативно інформувати завідувача відділення про зрив занять, можливі непорозуміння у розкладі занять тощо;

-       оперативно інформувати органи студентського самоврядування та адміністрацію відділення про порушення прав студентів, можливі конфлікти з викладачами, інші проблеми, що є важливими для студентів;

-       брати участь у зборах старост академічних груп;

-       брати участь у роботі комісій, що створюються на відділенні та в коледжі з розв’язання конфліктних ситуацій;

-       після закінчення заліків та екзаменів отримувати підсумкову інформацію про результати екзаменаційної сесії і доводити її до відома студентів;

-       призначати на кожний день чергового по групі.

4.37 Права старости академічної групи

-       рекомендувати кращих студентів групи до матеріального та морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у пошуково-дослідницькій, громадській, спортивній, культурно-масовій роботі тощо;

-       представляти інтереси групи під час призначення стипендій та поселення в гуртожиток;

-       давати розпорядження студентам щодо організації освітнього процесу, громадської роботи та виконання поставлених перед групою доручень адміністрацією відділення та коледжу.

5. Контрольно-ревізійна комісія Ради студентського самоврядування коледжу

5.1. Контроль за діяльністю органів студентського самоврядування здійснює контрольно-ревізійна комісія Ради студентського самоврядування коледжу.

5.2. Членами контрольно-ревізійної комісії можуть бути студенти, які не обіймають керівні посади у Раді студентського самоврядування коледжу. До складу комісії входять не менше трьох студентів.

5.3. Контрольно-ревізійна комісія Ради студентського самоврядування коледжу доповідає про результати проведених нею перевірок на Конференції студентів коледжу.

6. Організаційна структура органів студентського самоврядування відділень

6.1. Вищим органом студентського самоврядування відділення є Загальні збори студентів відділення. На розгляд Загальних зборів виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування відділення.

6.2. Загальні збори студентів відділення:

-       заслуховують звіт голови Студентської ради відділення;

-       визначають принцип формування Студентської ради відділення, норму представництва студентів у Студентській раді відділення;

-       визначають чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського самоврядування відділення.

6.3. Загальні збори студентів відділення скликає Студентська рада відділення за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від кількості студентів відділення, або за ініціативою Ради студентського самоврядування коледжу.

6.4. Загальні збори студентів відділення проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

6.5. Про дату, час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів студентів відділення.

6.6. Загальні збори студентів відділення є правомочним за наявності не менше 2/3 загальної кількості делегатів.

6.7. Рішення Загальних зборів студентів відділення приймають шляхом прямого відкритого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх.

6.8. Загальні збори студентів відділення обирають головуючого, секретаря та робочі органи Загальних зборів.

6.9. Протокол Загальних зборів студентів відділення підписують головуючий та секретар.

6.10. Рішення Загальних зборів студентів відділення є обов’язковими для виконання Студентською радою відділення.

6.11. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування відділення є Студентська рада відділення.

6.12. Студентська рада відділення:

-       організовує діяльність студентського самоврядування відділення;

-       визначає позицію студентського самоврядування відділення з актуальних питань студентського життя;

-       представляє студентське самоврядування в органах управління відділення;

-       приймає рішення в межах своїх повноважень;

-       затверджує склад виборчої комісії відділення, яка співпрацює з виборчою комісією коледжу;

-       скликає Конференцію студентів відділення;

-       обирає секретаря Студентської ради відділення, першого заступника голови Студентської ради відділення, заступників голови Студентської ради відділення (не більше чотирьох);

-       щорічно звітує перед Радою студентського самоврядування коледжу;

-       звітує про свою роботу на Конференції студентів відділення.

6.13. До складу Студентської ради відділення входять: голова Студентської ради відділення, секретар Студентської ради відділення, перший заступник голови Студентської ради відділення, заступники голови Студентської ради відділення (заступник з організації культурно-масових заходів; заступник з просвітництва та пошуково-дослідницької діяльності; заступник з популяризації фізкультури та спорту; заступник з підтримки благодійництва), представники студентів відділення, які обрані за нормою представництва (яка затверджена Конференцією студентів відділення) та уповноважений представник студентів відділення від гуртожитку, якщо в ньому проживає більше 50 студентів даного відділення.

6.14. Засідання Студентської ради відділення відбувається не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради відділення за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської ради відділення, або за ініціативи Ради студентського самоврядування коледжу.

6.15. Засідання Студентської ради відділення є правомочним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради відділення.

6.16. Рішення Студентської ради відділення приймаються шляхом прямого відкритого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради відділення.

6.17. Рішення Студентської ради відділення підписує голова Студентської ради відділення та секретар Студентської ради відділення.

6.18. Рішення Студентської ради відділення є обов’язковими для виконання членами Студентської ради відділення.

6.19. Голова Студентської ради відділення:

-       дотримується чинного законодавства;

-       виконує рішення Конференції студентів відділення;

-       виконує рішення Студентської ради відділення;

-       щорічно в кінці каденції звітує про результати діяльності Студентської ради відділення на Конференції студентів відділення та не пізніше ніж через 3 дні передає паперовий варіант звіту до Ради студентського самоврядування коледжу;

-       здійснює організаційне керівництво Студентською радою відділення;

-       розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентської ради відділення та здійснює особистий контроль за їх виконанням;

-       головує на засіданнях Студентської ради відділення;

-       виконує представницькі функції;

-       підписує від імені Студентської ради відділення усі види угод та інші документи;

-       може делегувати окремі повноваження членам Студентської ради відділення.

-       здійснює особистий контроль за наявністю необхідної документації про діяльність Студентської ради відділення та передає її на зберігання до кабінету Ради студентського самоврядування коледжу.

-       до початку навчального року формує план роботи Студентської ради відділення, який затверджується на засіданні Студентської ради відділення та погоджується з головою Ради студентського самоврядування коледжу.

6.20. Голова Студентської ради відділення обирається шляхом прямого таємного голосування студентів відділення терміном на один рік і не більше ніж на дві каденції.

6.21. Вибори голови Студентської ради відділення проводяться восени після проведення Конференції студентів відділення.

6.22. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради відділення здійснюється виборчою комісією відділення.

6.23. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студентської ради відділення є особиста заява кандидата.

 

7. Організаційна структура органів студентського самоврядування гуртожитку

7.1. Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є Конференція студентів гуртожитку, яку проводять не рідше одного разу на рік.

7.2. Конференція студентів гуртожитку:

-       визначає структуру та принцип формування Студентської ради гуртожитку;

-       заслуховує звіт голови Студентської ради гуртожитку.

7.3. Делегати на конференцію обираються відповідно до норм представництва, встановлених Студентською радою гуртожитку.

7.4. До складу делегатів Конференції за посадами входять члени Студентської ради гуртожитку.

7.5. Загальна кількість делегатів має бути не менше 10% від загальної кількості студентів, які мешкають у гуртожитку.

7.6. Про дату, час, місце та порядок денний проведення Конференції студентів гуртожитку повідомляють не пізніше ніж за 7 днів.

7.7. Засідання Конференції є правомочним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

7.8. Рішення Конференції приймають шляхом прямого відкритого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

7.9. Конференція студентів гуртожитку обирає головуючого, секретаря та робочі органи Конференції.

7.10. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

7.11. Рішення Конференції студентів гуртожитку є обов’язковими для виконання Студентською радою гуртожитку.

7.12. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування гуртожитку є Студентська рада гуртожитку.

7.13. Студентська рада гуртожитку:

-       організовує діяльність студентського самоврядування у гуртожитку;

-       бере участь у поселенні студентів до гуртожитку;

-       організовує культурно-спортивну роботу серед мешканців гуртожитку.

-       затверджує склад виборчої комісії гуртожитку;

-       скликає Конференцію студентів гуртожитку.

7.14. До складу Студентської ради гуртожитку входять: голова Студентської ради гуртожитку, перший заступник голови Студентської ради гуртожитку, заступники голови Студентської ради гуртожитку (заступник з організації культурно-масових заходів; заступник з просвітництва та пошуково-дослідницької діяльності; заступник з популяризації фізкультури та спорту; заступник з підтримки благодійництва та інші), але не більше шести, секретар Студентської ради гуртожитку, старости поверхів гуртожитку.

7.15. Засідання Студентської ради гуртожитку відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради гуртожитку за власним рішенням або на вимогу 1/3 членів Студентської ради гуртожитку.

7.16. Засідання Студентської ради гуртожитку є правомочним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради гуртожитку.

7.17. Рішення Студентської ради гуртожитку приймаються шляхом прямого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради гуртожитку.

7.18. Рішення Студентської ради гуртожитку підписує голова Студентської ради гуртожитку та секретар Студентської ради гуртожитку.

7.19. Рішення Студентської ради гуртожитку є обов’язковими для виконання всіма членами Студентської ради гуртожитку.

7.20. Голова Студентської ради гуртожитку:

-       дотримується чинного законодавства;

-       виконує рішення Конференції студентів гуртожитку;

-       приймає участь у виконанні рішень Студентської ради гуртожитку;

-       головує на засіданнях Студентської ради гуртожитку.

-       співпрацює на партнерських засадах із комендантом та вихователями гуртожитку .

-       до початку навчального року формує план роботи Студентської ради гуртожитку, який затверджується на засіданні Студентської ради гуртожитку та погоджується з головою Ради студентського самоврядування коледжу.

7.21. Голова Студентської ради гуртожитку обирається шляхом прямого таємного голосування студентів гуртожитку терміном на один рік і не більше ніж на дві каденції.

7.22. Вибори Голови Студентської ради гуртожитку проводяться восени після проведення Конференції студентів гуртожитку.

7.23. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради гуртожитку здійснюється виборчою комісією коледжу.

7.24. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студентської ради гуртожитку є особиста заява кандидата.

8. Фінансова основа студентського самоврядування

8.1. Кошти, визначені педагогічною радою коледжу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих коледжем від основної діяльності.

8.2. Членські внески студентів, розмір яких встановлюється Конференцією студентів коледжу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

8.3. Кошти, отримані від здійснення підприємницької діяльності, які використовуються на виконання поточної роботи, проведення проектів та студентських заходів.

8.4. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

8.5. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік, на конференції студентів коледжу.

9. Додаткові положення

9.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після їх ухвалення на Конференції студентів коледжу.

9.2. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення про студентське самоврядування вносяться Радою студентського самоврядування коледжу, Студентськими радами відділень та Студентською радою гуртожитку.

9.3. У ході роботи, з метою оперативного покращення процесу організації студентського самоврядування в коледжі, Рада студентського самоврядування коледжу може приймати окремі положення та документи, що не виходять за рамки цього Положення.

9.4. В разі, якщо органом студентського самоврядування приймаються рішення, які потребують участі адміністрації чи структурних підрозділів коледжу, то орган студентського самоврядування коледжу зобов’язаний в письмовій формі повідомити адміністрацію про це не пізніше ніж за 3 дні до його проведення.

9.5. Структура органу студентського самоврядування має бути приведена у відповідність до цього положення протягом одного місяця з дати його затвердження Конференцією студентів коледжу.

 

На сайті 15 гостей та відсутні користувачі